Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miasta Poznania dla strony internetowej zawodowcy.poznan.pl

Miasto Poznań zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zawodowcy.poznan.pl

Data publikacji strony internetowej: październik2015

Data ostatniej istotnej aktualizacji: lipiec 2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Fotografie nie posiadają alternatywy tekstowej,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-07-29

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

E-mail: ow@um.poznan.pl
Telefon: +48 61 6463344

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Wydział Oświaty

Adres: Urząd Miasta Poznania
ul. Libelta 16/20
61-706 Poznań

E-mail: ow@um.poznan.pl
Telefon: +48 61 6463344

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej dla budynków Urzędu Miasta Poznania znajduje się tutaj.

Aplikacje mobilne

Wydział Oświaty nie prowadzi własnych aplikacji mobilnych.