Polityka prywatności strony internetowej www.zawodowcy.poznan.pl

I. Informacje ogólne

W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników strony internetowej www.zawodowcy.poznan.pl (zwanej dalej „portalem”), poniżej znajdują się informacje na temat tego, w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane informacje o użytkownikach portalu, w tym dane osobowe rozumiane jako: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka atrybutów określających fizyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz inne informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie bądź podobnej technologii.

II. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”) przetwarzanych z wykorzystaniem portalu jest Prezydent Miasta z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań. Administrator przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).

Administrator przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych, z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

III. Zakres i cel przetwarzania danych

Korzystanie z Serwisów nie wymaga dokonania rejestracji przez Użytkownika oraz nie wymaga przekazywania jakichkolwiek danych osobowych.

Niezależnie od powyższego dane osobowe Użytkowników portalu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora:

 • ▪  w celu świadczenia usługi dostępu do portalu i udostępniana Użytkownikom dostępu do treści w nim gromadzonych, w tym w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim,

 • ▪  w celach analitycznych i statystycznych – poprzez prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług,

 • ▪  w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

  Podstawą prawną przetwarzania są zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO), którym jest promocja edukacji o profilu zawodowym oraz uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

IV. Udostępnianiedanychosobowych

Dane Użytkownika mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa portalu lub praw innych Użytkowników.

Dostęp do danych uzyskują pracownicy oraz współpracownicy Administratora, których upoważniono do przetwarzania danych osobowych, w tym partnerzy technologiczni Administratora świadczący usługi w zakresie obsługi informatycznej.

V. Uprawnienia użytkowników

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

 1. a)  dostępu do swoich danych osobowych

 2. b)  żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

 3. c)  żądania usunięcia danych, gdy:

  • dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane

  • po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych

  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

 4. d)  w sytuacjach prawem przewidzianych - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane,

 5. e)  żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

  • osoby te kwestionują prawidłowość danych

  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych

  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one

   potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

  • osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia

   nadrzędnych interesów Administratora nad podstawę takiego sprzeciwu.

   W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest „zgoda” (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), „zgoda” na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

   VI. Okresprzechowywaniadanych

   Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w sytuacjach prawem przewidzianych. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

   VII. Informacje o plikach cookies
   Portal www.zawodowcy.poznan.pl. używa plików cookies po to, by dostosować serwis do potrzeb

   użytkowników, a także w celach statystycznych.

   Pliki cookies (tzw. ciasteczka)to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych.

Strona internetowa www.zawodowcy.poznan.pl. stosuje dwa typy plików cookies:

 • wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.),

 • funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.), takie jak:

• cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk dla witryny; dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html,

Możesz ściągnąć i zainstalować w przeglądarce plugin pozwalający na wyłączenie ciasteczek Google Analytics. Plugin dostępny jest pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Zmiana

ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

 • Google Chrome
  Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

 • Internet Explorer
  Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

 • Mozilla Firefox
  Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

 • Opera
  Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

 • Safari
  Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

  Polecamy też: Serwis poświęcony plikom cookie

VIII. Zmiany polityki Prywatności

Administrator Portalu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie. Zmiana nastąpi przez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie internetowej www.zawodowcy.poznan.pl.