Miasto wspiera szkolnictwo zawodowe

Kursy zawodowe dla uczniów oraz studia  podyplomowe dla nauczycieli, bogaty program staży dla młodzieży oraz doposażanie szkół w nowoczesny sprzęt - to tylko przykłady działań mających wesprzeć kształcenie zawodowe: poprawić warunki nauki i zwiększyć szanse młodych ludzi na rynku pracy. Prezentujemy wybrane projekty realizowane przez Miasto Poznań, w partnerstwie z Powiatem Śremskim oraz Gminą Oborniki.

Celem projektów edukacyjnych jest wzmocnienie systemu kształcenia zawodowego w Metropolii Poznań. Szkoły zostały wyposażone w nowe meble oraz sprzęt, pomocny w praktycznej nauce zawodu, m.in. komputery, samochody do nauki jazdy czy specjalistyczne narzędzia i urządzenia, np. do pracowni fryzjerskich, gastronomicznych, elektrycznych. 

- Cieszę się, że Miasto Poznań maksymalnie wykorzystało dostępność środków zewnętrznych na doposażenie poznańskich szkół średnich. W ten sposób zrealizowaliśmy oczekiwania uczniów i nauczycieli, którzy marzyli o nowym sprzęcie do praktycznej nauki zawodu, a także wsparliśmy młodych ludzi w kształceniu poprzez praktyki i staże, co jest też ważne z punktu widzenia pracodawców - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. - Rozwój szkolnictwa zawodowego jest jednym z priorytetów Miasta. To element naszej tradycji, pracy, poznańskiego rzemiosła i rodzimej przedsiębiorczości. Za nami jeden z etapów, przed nami kolejne. 

FILM

Dla przykładu, uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych zyskali 3 nowe auta (2 przeznaczone do nauki jazdy i 1 osobowe). Do Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych zakupiony został samochód dostawczy. Natomiast młodzież z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego może już korzystać z nowoczesnych pieców, wędzarni, komory fermentacyjnej czy urządzenia do mielenia mięsa, tzw. wilka. 

Wyposażenie i poprawa warunków to nie wszystko, potrzebne są też odpowiednie kwalifikacje. Poznańscy uczniowie uczestniczyli w kursach zawodowych. Dzięki temu ponad 300 młodych ludzi zdobyło uprawnienia elektryczne do 1 kV lub uprawnienia do kierowania wózkiem widłowym, a niemal 20 osób prawo jazdy kategorii B. Podczas realizacji staży i praktyk zawodowych uczniowie zdobyli cenne doświadczenie zawodowe. Efekty realizacji projektu bezpośrednio przekładają się na możliwość zatrudnienia na rynku pracy. Wielu pracodawców nawiązują potem dalszą współpracę z uczniami, którzy odbywali u nich staż. 

Wsparcie otrzymali także nauczyciele poznańskich szkół. W ramach projektu 19 nauczycieli kształcenia zawodowego ukończyło branżowe studia podyplomowe, a kolejnych 26 studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego, uzyskując tym samym kwalifikacje doradcy zawodowego.

- Naszymi projektami objęliśmy 19 szkół zawodowych i techników, co pozwoliło poprawić jakość kształcenia w 42 zawodach. Niemal 800 uczniów odbyło ponad 113 tys. godzin płatnych staży zawodowych i praktyk. Całkowita wartość naszych projektów to prawie 27 mln zł - mówi Grzegorz Kamiński, dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP. - Za sukcesem tej inicjatywy stoi współpraca - szkół, nauczycieli, a przede wszystkim uczniów. Młodzi ludzie bardzo chętnie uczestniczyli w naszym projekcie. Dzięki temu w przyszłości będą mieli dużo większe szanse na znalezienie satysfakcjonującej, dobrze płatnej pracy w swoim wymarzonym zawodzie. 

Projekt "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania" oraz Projekt "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania" są współfinansowane ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Ten pierwszy dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zaś drugi z Europejskiego Funduszu Społecznego.

GALERIA

Projekt "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania":

Celem projektu było wzmocnienie i poprawa systemu kształcenia zawodowego Metropolii Poznańskiej, realizowanego przez 23 szkoły zlokalizowane na terenie MOF Poznania.

Przedmiotem projektu było  doposażenie 23 szkół zawodowych i techników w sposób, który poprawi jakość i efekty kształcenia w 50 zawodach oraz umożliwi dopasowanie do rynku pracy absolwentów szkół.

Zakres projektu objął doposażenie szkół w zakresie niezbędnym dla zwiększenia potencjału i jakości kształcenia zawodowego w zakresie podstawowym (zasadniczym) i rozszerzonym (technikum) prowadzonego w formie nauczania zawodowego realizowanego w pracowniach zawodowych (pracownie nauki języka obcego i specjalistyczne). Doposażenie obejmuje również osprzęt, dostawę, rozmieszczenie, zainstalowanie i skonfigurowanie jego elementów zapewniające gotowość do eksploatacji w realizacji zajęć szkolnych.

Projekt przewidywał ponadstandardowe udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, związane z organizacją unikalnych stanowisk i zakupem specjalnego sprzętu i urządzeń umożliwiających naukę uczniom niepełnosprawnym.

Projekt został przygotowany na podstawie diagnozy szkół z obszaru MOF, w wyniku której wsparciem objęto następujące 23 szkoły według nazw po wdrożeniu reformy oświatowej:

 1. Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 Poznaniu,
 2. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu,
 3. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu,
 4. Technikum Energetyczne w Zespole Szkół Elektrycznych Nr 1 w Poznaniu,
 5. Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 w Poznaniu,
 6. Zespół Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta w Poznaniu,
 7. Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu,
 8. Technikum Ekonomiczno-Handlowe im. 28 Czerwca ’56 roku w Zespole Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca ’56,
 9. Technikum Komunikacji w Zespole Komunikacji im. Hipolita Cegielskiegow Poznaniu,
 10. Technikum Nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu,
 11. Technikum Łączności w Zespole Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu,
 12. Technikum Mechaniczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu,
 13. Technikum Odzieżowo-Usługowe w Zespole Szkół Odzieżowych im. Wł. Reymonta w Poznaniu
 14. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu,
 15. Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu,
 16. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Poznaniu,
 17. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka w Poznaniu,
 18. Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu,
 19. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42 w Poznaniu,
 20. Zespół Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie,
 21. Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie,
 22. Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego w Śremie,
 23. Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu.

Planowane efekty realizacji projektu:

 • Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego – 23 szt.
 • Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 9892 osób

Projekt " Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania":

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Podziałanie 8.3.4. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia uczniów, w szczególności poprzez udział 1140 uczniów (330 kobiet) w stażach/praktykach zawodowych, wsparcie 128 nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz doposażenie 23 szkół zawodowych (19 w Poznaniu, 3 w Powiecie Śremskim, 1 w Gminie Oborniki), w których uczą się objęci wsparciem uczniowie i nauczyciele, z uwzględnieniem zawodów szkolnych z branż o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu oraz zawodów deficytowych.

Projekt oferuje kompleksowe wsparcie dla szkół obejmujące realizację czterech GRUP DZIAŁAŃ (łącznie 23 zadania):

I GRUPA DZIAŁAŃ

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

Nr

Nazwa i numer zadania w harmonogramie realizacji projektu

Termin realizacji

1

Sporządzenie z udziałem pracodawców opisów wymagań stanowisk pracy (w tym predyspozycji zawodowych), na których mogą być zatrudnieni w MOF Poznania absolwenci z 66 zawodów szkolnych prowadzonych w szkołach (badania prowadzone u pracodawców dla 66 zawodów szkolnych powiązanych ze stażami i praktykami uczniów) (zad. 1)

01.04.2017

31.12.2018

2

Organizacja, walidacja i certyfikacja nabytych efektów uczenia się przez uczniów w trakcie dodatkowych zajęć specjalistycznych ukierunkowanych na uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych wykraczających poza podstawę programową kształcenia w zawodzie (zad. 8)

01.07.2017

30.09.2019

3

Dostosowanie 66 programów nauczania dla zawodów do wymagań lokalnego rynku pracy poprzez uwzględnienie opisów wymagań na stanowiskach pracy i predyspozycji zawodowych (zad. 9)

01.09.2017

28.02.2019

4

Organizacja i przeprowadzenie 1140 staży/praktyk zawodowych u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów technikum/zasadniczych szkół zawodowych (zad. 13)

01.01.2018

30.11.2019

5

Identyfikacja w oparciu o udoskonalone programy nauczania dla zawodu oraz opisy wymagań na stanowiskach pracy luk kompetencyjnych 1140 uczniów zainteresowanych odbyciem staży lub praktyk zawodowych u pracodawców (zad. 15)

01.01.2018

31.07.2019

6

Przeprowadzenie z udziałem pracodawców walidacji i certyfikacji nabytych efektów uczenia się przez uczniów uczestniczących w stażach i praktykach w firmach/przedsiębiorstwach (zad. 17)

01.05.2018

30.11.2019

7

Opracowanie i doskonalenie poradnika „Wdrażanie z uwzględnieniem nowych regulacji prawnych kształcenia dualnego w MOF Poznania” dla przedstawicieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz pracodawców (zad. 22)

01.12.2018

30.11.2019

8

Zbudowanie i doskonalenie platformy komunikacji między pracodawcami a szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe na rzecz rozwoju kształcenia dualnego – klasy patronackie (zad. 23)

01.01.2019

30.11.2019

II GRUPA DZIAŁAŃ

Wyposażenie/doposażenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesny sprzęt i materiały

Nr

Nazwa i numer zadania w harmonogramie realizacji projektu

Termin realizacji

1

Doposażenie/wyposażenie w 23 szkołach pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego i przeszkolenie ok 80 nauczycieli z obsługi (zad. 5)

01.05.2017

30.09.2018

2

Opracowanie materiałów: modułowych programów nauczania i pakietów edukacyjnych (poradników dla ucznia (U) i nauczyciela(N)), wspierających realizację podstawy programowej w zawodach (zad. 21)

01.12.2018

31.07.2019

III GRUPA DZIAŁAŃ

Doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz innych nauczycieli

Nr

Nazwa i numer zadania w harmonogramie realizacji projektu

Termin realizacji

1

Doskonalenie kompetencji oraz kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego (NKZ) i instruktorów praktycznej nauki zawodu (IPNZ) (zad. 3)

01.05.2017

30.11.2019

2

Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń doskonalących kwalifikacje i kompetencje nauczycieli kształcenia zawodowego (NKZ) i instruktorów praktycznej nauki zawodu (IPNZ), w tym szkolenie w zakresie rozwoju kompetencji personalnych i społecznych uczniów (zad. 20)

01.12.2018

31.05.2019

IV GRUPA DZIAŁAŃ

Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży

Nr

Nazwa i numer zadania w harmonogramie realizacji projektu

Termin realizacji

1

Opracowanie i doskonalenie we współpracy z otoczeniem Ramowego Programu Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (WSDZ) dla techników i Ramowego Programu Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego dla zasadniczych szkół zawodowych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania (MOFP) - zgodnie z wymogami ustawy o systemie oświaty i rozporządzeniem ministra w sprawie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych (zad. 2)

01.04.2017

30.11.2017

2

Adaptacja wg indywidualnych projektów aranżacji wnętrz 23 sal lekcyjnej pod potrzeby SPinKI z uwzględnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych oraz doposażenie 23 „SPin(e)K” (zad. 4)

01.05.2017

30.09.2018

3

Sfinansowanie studiów podyplomowych prowadzących do uzyskiwania kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu - zgodnie z programem rekomendowanym przez KOWEZiU (zad. 6.)

01.05.2017

30.11.2019

4

Powołanie Młodzieżowego Forum wymiany „dobrych praktyk” z doradztwa zawodowego i przeprowadzenie cyklicznych spotkań (zad. 7)

01.07.2017

30.11.2019

5

Opracowanie i doskonalenie we współpracy z otoczeniem (z uwzględnieniem staży i praktyk) standardów doradztwa zawodowego dla techników i standardów doradztwa zawodowego w zasadniczych szkołach zawodowych MOFP (zad. 10)

01.09.2017

30.11.2019

6

Opracowanie i doskonalenie narzędzia informatycznego wspomagającego nauczyciela doradcę zawodowego w pracy z uczniem w SPinCe (zad. 11)

01.12.2017

30.11.2019

7

Cykl szkoleń z zakresu podnoszenia kwalifikacji nauczycieli doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach, w tym przygotowanie do prowadzenie zajęć dot. Indywidualnego Planu Kariery (IPK )(zad. 12)

01.12.2017

31.10.2019

8

Opracowanie poradnika z rekomendacjami w zakresie zastosowania przez nauczycieli realizujących zadania doradcy zawodowego, doradców zawodowych istniejących zasobów zdoradztwa edukacyjno-zawodowego w pracy z młodzieżą szkół prowadzących kształcenie zawodowe (zad. 14)

01.01.2018

30.11.2019

9

Opracowanie i doskonalenie zestawu 3 poradników metodycznych dla nauczyciela (N), ucznia (U) i rodziców (R): Jak zaplanować własny rozwój edukacyjno-zawodowy? Poradnik dla uczniów ZSZ i T; Jak wspierać uczniów ZSZ i T w projektowaniu rozwoju edukacyjno zawodowego?

– poradnik dla nauczyciela (1 tom – poradnictwo indywidualne, 2 tom - poradnictwo grupowe);

Wspieram dziecko w planowaniu kariery zawodowej. Poradnik dla rodzica, wersja elektroniczna) (zad. 16.)

01.04.2018

30.11.2019

10

Organizacja dla uczniów szkół zawodowych i techników z MOF Poznania zajęć dodatkowych z doradztwa edukacyjno-zawodowego (grupowe i indywidualne) wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Kariery (IPK) dla każdego uczestnika (zad. 18)

01.08.2018

30.11.2019

11

Opracowanie i doskonalenie lokalnej (Miasto Poznań) bazy danych informacji na temat oferty edukacyjnej przeznaczonej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zawodowych (szkoły policealne), kwalifikacyjnych kursów zawodowych, uczelni wyższych (zad. 19)

01.09.2018

30.11.2019

 

Planowane efekty po zrealizowaniu projektu:

1. Wparciem objętych będzie 23 szkoły prowadzące kształcenia zawodowe (19 szkół podlegających Miastu Poznań, 3 z Powiatu Śremskiego, 1 z Gminy Oborniki). W szkołach tych, m.in. zostaną doposażone pracownie kształcenia zawodowego/warsztaty szkolne w sprzęt i materiały umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej oraz stworzone zostaną warunki do realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez utworzenie i doposażenie pracowni (Szkolnego Punktu Informacji i Kariery), opracowanie Programów Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego oraz standardów doradztwa zawodowego dla nowego typu szkół zawodowych oraz materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć.

2. Szacuje się, że 1689 uczniów z 23 szkół skorzysta z różnych form wsparcia (jeden uczeń będzie mógł skorzystać z  kilku form wsparcia), w tym:

3. 1140 uczniów (330 kobiet) będzie miało możliwość odbycia stażu/praktyki w firmach;

4. 585 uczniów (30 kobiet) weźmie udział w szkoleniach specjalistycznych wykraczających poza podstawę programową kształcenia w zawodach;

5. 1104 uczniów (330 kobiet) weźmie udział w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

6. Wsparciem będzie objętych 128 nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu (jeden nauczyciel będzie mógł skorzystać w kilku form wsparcia) z 23 szkół, w tym:

– 30 nauczycieli (15 kobiet) będzie uczestnikiem studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo w przypadku nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów – będą oni mogli rozszerzyć zakres kształcenia o nowy zawód/kwalifikacje;

– 80 nauczycieli kształcenia zawodowego (48 kobiet) będzie przeszkolonych w obsługi dostarczonego do szkoły doposażenia pracowni kształcenia zawodowego/warsztatów szkolnych;

– 48 nauczycieli kształcenia zawodowego (24 kobiety) weźmie udział w cyklu szkoleń doskonalących kwalifikacje i kompetencje, w tym szkolenie w zakresie rozwoju kompetencji personalnych i społecznych uczniów;

– 50 nauczycieli kształcenia zawodowego (30 kobiet) weźmie udział z stażach w firmach.

Wsparciem objętych będzie także 78 nauczycieli związanych z doradztwem edukacyjno-zawodowym w 23 szkołach, z czego:

– 48 nauczycieli (33 kobiety) weźmie udział w cyklu szkoleń z zakresu podnoszenia kwalifikacji doradców zawodowych, w tym uzyska przygotowanie do prowadzenie zajęć z Indywidualnego Planu Kariery z uczniami;

– 30 nauczycieli (21 kobiet) realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach ukończy studia podyplomowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji doradcy zawodowego.

O szczegółowych projektach mogą Państwo przeczytać w dokumencie pod nazwą: Oświata w liczbach

Przeczytają tam Państwo o takich projektach jak:

 • "ENIGMA – WSPARCIE NAUCZANIA MATEMATYKI I INFORMATYKI W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH METROPOLII POZNAŃ"
 • „WYPOSAŻENIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W NOWOCZESNY I WYSOKOSPECJALISTYCZNY SPRZĘT TECHNOLOGICZNY NA TERENIE MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO POZNANIA”
 • „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W POZNANIU”
 • „MODERNIZACJA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWELA W POZNANIU”

i wielu innych.


Udostępnij: